Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect voor Fysiek Training en/of Teambuilding heeft aangemeld voor het volgen van Fysieke Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een Intake formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intake formulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant, automatische incasso of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door MPS-academy, daarbij zullen de kosten die MPS-academy in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening zijn van de deelnemer.

Artikel 4 – Trainingsprogramma
Op Fysieke training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. MPS-academy is niet aansprakelijk wanneer tijdens een fysieke training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

2.  MPS-academy is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.

3. MPS-academy is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier. MPS-academy is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
MPS-academy werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak. De trainingsafspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal MPS-academy de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende fysieke trainingsafspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij MPS-academy heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door MPS-academy te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen MPS-academy en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen MPS-academy en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van MPS-academy. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van MPS-academy om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

MPS-academy is ingeschreven bij de KvK onder: 78241499